ประกาศคะแนนสอบ TYES 2017 และขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน YES รุ่น 32

...ประกาศผลคะแนนสอบวัดระดับ TYES 2017 (Test of Youth Exchange Scholarship) ที่นี่...

ขั้นตอนในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES รุ่น 32

1. ตรวจสอบชื่อพร้อมด้วยคะแนน TYES พร้อมทั้งตรวจสอบว่าสามารถเข้าร่วมโครงการประเทศใดได้บ้าง ตามเกณฑ์ คะแนนของแต่ละประเทศ **สามารถเลือกได้ 2 ประเทศตามคะแนน TYES ที่สอบได้**

...ประกาศผลการคะแนนสอบวัดระดับ TYES 2017 (Test of Youth Exchange Scholarship) ที่นี่...

2. นักเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ กรุณาส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 19 สิงหาคม 2560 หรือจนกว่าโควต้าเต็ม ดังนี้

.........ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการและกำหนดการปฐมนิเทศลงทะเบียน...

2.1 ใบสมัครลงทะเบียน ระบุประเทศที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ 2 ลำดับ ตามคะแนนที่สอบได้
2.2 สำเนาผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง (Transcript หรือสมุกพกที่แสดงผลการเรียนชัดเจน) **ตัวอย่างเช่น ขณะนี้กำลังเรียน ม.3 ให้ส่งผลการเรียนของ ป.6. ม.1 และ ม.2)
2.3 ชำระค่าลงทะเบียน 25,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี สะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีนายอาคม ริมทอง เลขที่บัญชี 039-7-10286-4 สาขา บุญถาวร เกษตร-นวมินทร์ แฟกซ์มาที่ 0 2943 9570 หรือ E-Mail: info@yesthailand.org หรือ Line ID: yesthailand_acc

3. เมื่อ YES ได้รับใบ Pay-in ที่ระบุชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร ผู้เข้าร่วมโครงการแล้วจึงจะถือว่าการสมัครเข้าร่วมโครงการสมบูรณ์ สำหรับประเทศที่โควต้าเต็ม YES จะโทรแจ้งรายบุคคลเพื่อเปลี่ยนประเทศในการเข้าร่วมโครงการ

4. นักเรียนที่จะขอรับทุนดีเด่น (ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 100 ลำดับแรกตามประกาศในเว็บไซต์) สามารถเข้าร่วมโครงการได้เฉพาะประเทศอเมริกา กลุ่ม 1 ฝรั่งเศส และแอฟริกาใต้เท่านั้น

5. นักเรียนที่จะขอรับทุนบุตรครู และทุนบุตรข้าราชการ กรุญาแนบหลักฐานของบิดาหรือมารดา คือ สำเนาบัตรข้าราชการและสำเนาสูติบัตรนักเรียน ส่งมาพร้อมใบสมัครลงทะเบียน สามารถเข้าร่วมโครงการได้เฉพาะประเทศอเมริกา กลุ่ม 1 ฝรั่งเศส และแอฟริกาใต้เท่านั้น

6. เข้าร่วมปฐมนิเทศลงทะเบียนในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 – 15.00 น ณ ห้องบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมไอยรินทร์ ตึกช้าง (Tower A) ถ.พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

...... ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุด 100 ลำดับ เพื่อสอบสัมภาษณ์ชิงทุนยุวทูต รุ่นที่ 25 คลิกที่นี่...Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org