Untitled Document
 
โครงการเยาวชนเพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมและทัศนศึกษาภาษาและทัศนศึกษา
(Summer Study Program)
 
     ยูธ เอ็กเชนจ์ สกอลาร์ชิพ หรือ YES (Youth Exchange Scholarship) จัดโครงการเยาวชนเพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมและทัศนศึกษาภาษาและทัศนศึกษา (Cultural Study Tour Program) (เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม) ให้กับน้องๆ ที่มีอายุระหว่าง 10 – 18 ปี ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ มีการฝึกฝนพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ นอกจากนั้นยังได้ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ที่น่าสนใจ อีกทั้งยังได้พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ดูแลน้องๆ อย่างใกล้ชิดเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว นับเป็นโอกาสอันดีในการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
 
วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในต่างแดนและฝึกฝนการช่วยเหลือตนเอง
  • เพื่อพัฒนาความสามารถทางการพูดและการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งโต้ตอบภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
  • เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างให้เยาวชนมีความอดทน มีความสามัคคีรักหมู่คณะ รู้จักการมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
 
การเรียนการสอนและทัศนศึกษา :

  • นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างใกล้ชิดกับอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ในการสอนในบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ทันสมัยภายในโรงเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษจะพัฒนาทักษะพร้อมทั้ง 4 ทักษะ คือ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยเรียนในช่วงเช้าและมีกิจกรรมในช่วงบ่าย (ถ้ามี) ในวันเสาร์นักเรียนจะไดไปทัศนศึกษาสถานที่น่าสนใจเต็มวัน
 
ที่พัก :

  • จัดให้นักเรียนพักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ (2 คนต่อครอบครัว) ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษา โดยคัดสรรครอบครัวชาวต่างชาติเป็นอย่างดี และอยู่ไม่ไกลจากสถานที่เรียน นักเรียนสามารถเดินหรือนั่งรถโดยสารไปเรียนได้เอง ยกเว้น สิงคโปร์จะจัดที่พักเป็นรีสอร์ท/โรงแรม พักอยู่รวมกัน 4 คน ต่อห้อง และมีรถบัสปรับอากาศบริการตลอดทั้งโปรแกรม
 
คุณสมบัติ :

  • อายุ 10 - 18 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสนใจเรียนภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ และเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศตามกำหนดของโครงการฯ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯ ได้
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

  • เปิดโลกทัศน์ให้กว้างยิ่งขึ้น ซึ่งจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์่ ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ เพิ่มความกล้าและความมั่นใจมากขึ้น
  • เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี และเทคโนโลยีอันทันสมัย
  • ได้รับประสบการณ์ชีวิตที่คุ้มค่า ช่วยให้เติบโตทางความคิด รู้จักรับผิดชอบตัวเองได้
  • เรียนสนุกและปลุกแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
 Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org